Sociálny podnik

Naša spoločnosť bola zriadená na podnet Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica dňa 03.01.2019, pričom svoju činnosť riadi podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom. V súvislosti s tým bol spoločnosti dňa 01.06.2019 priznaný Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: integračný.

Podľa základných zásad má spoločnosť dosahovať pozitívny sociálny vplyv predovšetkým zamestnávaním marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to napr. zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb, pričom práve osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti, a tým aj do spoločenského života, čo do kolektívu, bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby.

ZAMESTNANÍ CELKOM

43

z toho

ZRANITEĽNÝCH OSÔB

10

ZNEVÝHODNENÝCH OSÔB

14

ZAMESTNANÍ K 31.7.2020

25

z toho

ZRANITEĽNÝCH OSÔB

6

ZNEVÝHODNENÝCH OSÔB

9

Ponuka služieb

  • Poskytovanie spoločensky prospešných služieb
  • Prípravné práce k realizácii stavby
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
  • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  • Sociálne podnikanie, ktorého cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a iné v zmysle príslušných podnikateľských oprávnení

Orgány spoločnosti

valné zhromaždenie

Banskobystrický samosprávny kraj ako jediný spoločník

konateľ

Peter Bučko

DOZORNÁ RADA

Ing. Peter Muránsky – predseda
Mgr. Martin Juhaniak – člen
László Jámbor – člen
Ing. Július Buchta – člen
Mgr. Ondrej Lunter – člen
MUDr. Katarína Belicová – člen

Partneri

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno a Banská Bystrica
Komunitné centrum zriadené pri meste Brezno
Komunitné centrum zriadené pri obci Čierny Balog
Implementačná jednotka Úradu vlády SR pobočka Banská Bystrica
Inštitút sociálnej ekonomiky – národný projekt pobočka Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Úrad pre verejné obstarávanie
Iné sociálne podniky na území Slovenskej republiky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky