Rozvojové služby BBSK, s.r.o.

asistent@rozvojovesluzby.sk

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK V BANSKEJ BYSTRICI

kvet_color.png

Poslanie

Našou úlohou je vytvárať pozitívny sociálny vplyv formou podpory zamestnanosti zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb.

kvet_color.png

Sociálny podnik je vo všeobecnosti subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť a ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

opravy_ciest-04.jpg

Pozitívnym sociálnym vplyvom podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní je napĺňanie verejného záujmu poskytovaním spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám.

V prípade nášho sociálneho podniku ide predovšetkým o služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, pretože naším hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom sociálneho podnikania, t. j. činnosťou, ktorá umožní znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa za účelom získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady. Pozitívnym sociálnym vplyvom nášho podniku je tak aj pozitívny efekt na znižovanie nezamestnanosti v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja.

REFERENCIE