REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK V BANSKEJ BYSTRICI

Poslanie

Našou úlohou je vytvárať pozitívny sociálny vplyv formou podpory zamestnanosti zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb.

Sociálny podnik je vo všeobecnosti subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť a ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

Pozitívnym sociálnym vplyvom podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní je napĺňanie verejného záujmu poskytovaním spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám.

V prípade nášho sociálneho podniku ide predovšetkým o služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, pretože naším hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom sociálneho podnikania, t. j. činnosťou, ktorá umožní znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa za účelom získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady. Pozitívnym sociálnym vplyvom nášho podniku je tak aj pozitívny efekt na znižovanie nezamestnanosti v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja.