V prípade nášho sociálneho podniku ide predovšetkým o služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, pretože naším hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom sociálneho podnikania, t. j. činnosťou, ktorá umožní znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa za účelom získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady. Pozitívnym sociálnym vplyvom nášho podniku je tak aj pozitívny efekt na znižovanie nezamestnanosti v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja.